Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ερωτάται, ενόψει του από την Υπηρεσία δοθέντος ιστορικού: 1) Αν, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 43 παρ. 3 εδ. β' και παρ. 4 του Π.Δ. 284/1989 είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. προτού ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λάβει απόφαση για τη μη κήρυξη του προμηθευτή της σύμβασης του Ερωτήματος ως εκπτώτου, χωρίς την απαλλαγή του από τις όποιες κυρώσεις δικαιούται να επιβάλει σε βάρος του η Υπηρεσία. 2) Αν είναι επιτρεπτή, ενόψει των αυτών ως άνω διατάξεων, πρόταση της Υπηρεσίας για τη μη κήρυξη του προμηθευτή της σύμβασης του Ερωτήματος ως εκπτώτου μέχρι την 31-12-2012, χωρίς, όμως, την απαλλαγή του από τις όποιες κυρώσεις δικαιούται να επιβάλει κατ' αυτού η Υπηρεσία ή από τις όποιες αξιώσεις δικαιούται να προβάλει κατ' αυτού, υπό την έννοια ότι η ανωτέρω πρόταση δεν αφορά την μη κήρυξη του προμηθευτή της αυτής ως άνω σύμβασης ως εκπτώτου, οριστικά, αλλά την αναβολή της κήρυξης του με ταυτόχρονη προθεσμία για εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του χωρίς την απαλλαγή του από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης.
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:53:23ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡΡΕ-ΟΛΝ
Είδος: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΛήψη Αρχείου
1. Αν, υπό την εκδοχή της αποδοχής της ακολουθητέας πορείας που υποδεικνύει η υπ' αριθμ. 594/2001 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, για την καταγγελία της συμβάσεως έμμισθης εντολής με δικηγόρους, που είχαν προσληφθεί σε κενές οργανικές θέσεις στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και είχαν τοποθετηθεί στις (πρώην κρατικές) Νομαρχίες, απαιτείται έγγραφος τύπος με σημερινή ημεροχρονολογία, αφού δεν έχει υπάρξει προηγούμενη έγγραφη καταγγελία. 2. Αν για την καταγγελία της σχέσεως της έμμισθης εντολής των ανωτέρω δικηγόρων απαιτείται σπουδαίος λόγος, τι μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο λόγο, λαμβανομένων υπόψη ότι οι εν λόγω δικηγόροι απασχολούντο αποκλειστικά με τις υποθέσεις της Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αμειβόμενοι από αυτές, καθώς επίσης ότι ουδέποτε παρείχαν υπηρεσίες στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ή Υ.Π.Ε.Κ.Α, ούτε βεβαίως τους καταβλήθηκαν από αυτό οι σχετικές αποδοχές και 3. Αν θεωρείται ότι έχει χωρήσει ήδη καταγγελία της σχέσεως έμμισθης εντολής των ίδιων δικηγόρων, λόγω της από πολλού χρόνου αδράνειας της σχέσεως αυτών με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ή το Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Ημερομηνία: 16/04/2014 12:48:38ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡΡΕ-Κ0Β
Είδος: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 868Σελίδα: 1 / 87