Μονάδες
Βλέπετε όλες τις οργανωτικές μονάδες του Φορέα στις οποίες ο προϊστάμενος έχει δικαίωμα τελικής υπογραφής μιας απόφασης.
Οι μονάδες θα εμπλουτίζονται σταδιακά ενώ καταχωρούνται σχετικές αποφάσεις.