Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
0Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισ...2.675.000,0002/01/2012
0Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισ...2.251.483,2911/01/2013
0ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 20121.680.000,0002/01/2012
0Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθ...1.593.008,5511/01/2013
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΑνάληψη πίστωσης ύψους ένα εκατομμύριο τριακόσιες εικοσιεννέα χιλιάδες ευρώ 1.329.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού και από τον Κ.Α.Ε. 10-6011.01 οικ. έτος 2011 για : ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 20111.329.000,0029/07/2011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθ....1.100.000,0008/01/2014
O.A.E.E.Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου765.000,0002/01/2012
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισ... (Δ/νση Πολιτισμού).632.000,0014/01/2014
0Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου630.552,4311/01/2013
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισ... (Δ/νση Εκπαίδευσης).564.000,0014/01/2014
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥανάληψη πίστωσης ύψους τετρακόσιες ογδοντατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 484.500,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού και από τον Κ.Α.Ε. 10-6021.01 οικ. έτος 2011 για : Τακτικές αποδοχές ( αορίστου χρόνου )484.500,0029/07/2011
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.450.000,0010/01/2014
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισ... (Δ/νση Αθλητισμου).423.000,0014/01/2014
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ350.000,0014/01/2013
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθ... (Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών)290.000,0015/01/2014
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).280.000,0008/01/2014
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ270.000,0002/11/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥAνάληψη πίστωσης ύψους διακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 260.500,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού και από τον Κ.Α.Ε. 10-6011.02 οικ. έτος 2011 για : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤ\'ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 2011260.500,0029/07/2010
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣAνάληψη πίστωσης για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για : ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ με επωνυμία προμηθευτή ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 250.000,0025/09/2012
0Αμοιβές και έξοδα προσωπικού250.000,0011/01/2013
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.238.800,0003/01/2014
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισ... (Δ/νση Αρχείων, Μουσείων & Βιβλιοθηκών).219.000,0014/01/2014
KADRI (ΚΑΝΤΡΙ) NEBIAJ (ΝΕΜΠΙΑΙ)ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ188.525,5817/12/2012
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορί... (Δ/νση Πολιτισμού).179.000,0014/01/2014
0Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ με σύμβαση...166.284,5611/01/2013
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορί... (Δ/νση Εκπαίδευσης).159.000,0014/01/2014
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΑνάληψη πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ 150.750,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού και από τον Κ.Α.Ε. 10-6051.01 οικ. έτος 2011 για : Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου150.750,0029/07/2011
Διάφορα έξοδα.150.000,0020/01/2014
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΑνάληψη πίστωσης ύψους εκατόν τριανταέξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 136.500,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού και από τον Κ.Α.Ε. 10-6052 οικ. έτος 2011 για : Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου136.500,0029/07/2011
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορί... (Δ/νση Αθλητισμού).118.000,0014/01/2014
ΙΑΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2013-2014.101.783,4813/01/2014
0Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπέρ ΤΕΑΔΥ με ..100.000,0002/01/2012
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.100.000,0020/01/2014
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕγκρίση ανάληψης πίστωσης ύψους ενεννηνταοκτώ χιλιάδες εξακόσια έντεκα ευρώ και τριάντα λεπτά 98.611,30 € για ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ με επωνυμία προμηθευτή ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΑΦΜ:099845279 από τον Κ.Α.Ε. 10-6278 98.611,3009/11/2011
0Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ με σύμβα...97.043,8311/01/2013
00000000Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθ....96.000,0008/01/2014
0Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ με σύμβαση...90.000,0002/01/2012
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών)83.000,0015/01/2014
0Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ με σύμβαση 80.000,0002/01/2012
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ).80.000,0012/12/2013
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ76.000,0011/01/2013
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑνάληψη πίστωσης ύψους εβδομηνταπέντε χιλιάδες επτακόσια ενενηνταπέντε ευρώ & ογδόντα λεπτά 75.795,80 € για την πληρωμή ισόποσης Κ.Α.Ε. 10-6278 ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ με επωνυμία προμηθευτή ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΑΦΜ:09984527975.795,8007/02/2012
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Β4ΒΠΟΚ6Υ-95Ρ - Ανάληψη πίστωσης ύψους 75.795,80 € Κ.Α.Ε. 10-6278 οικ. έτος 2012 για : ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ με επωνυμία προμηθευτή ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΑΦΜ:09984527975.795,8026/03/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΑνάληψη πίστωσης ύψους εβδομηνταπέντε χιλιάδες ευρώ 75.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού και από τον Κ.Α.Ε. 10-6021.02 οικ. έτος 2011 για : Χορήγηση κατ\' αποκοπήν εξόδων κίνησης75.000,0029/07/2011
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔέσμευση πίστωσης για: ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 70.824,4023/04/2012
0Εργοδοτικές εισφορές υπαλ. με σύμβαση ο.χ.70.000,0012/01/2012
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ με σύμβαση....70.000,0008/01/2014
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ με σύμβαση....67.000,0008/01/2014
0Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ με σύμβαση...65.000,0030/07/2012
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ με σύμβα....65.000,0008/01/2014
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΑνάληψη πίστωσης ύψους εξηντατρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 63.500,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού και από τον Κ.Α.Ε. 10-6051.04 οικ. έτος 2011 για : Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ με σύμβαση63.500,0029/07/2011
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕγκριση ανάληψης πίστωσης 61.516,80 € για την πληρωμή από τον Κ.Α.Ε. 10-6278 ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ με επωνυμία προμηθευτή : ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΦΜ 09984527961.516,8007/02/2012
Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου... (Δ/νση Εκπαίδευσης).61.250,0014/01/2014
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορί... (Δ/νση Αρχείων, Μουσείων & Βιβλιοθηκών).60.500,0014/01/2014
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ60.000,0014/01/2013
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.60.000,0010/01/2014
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔέσμευση πίστωσης ύψους 57.404,00 € για την πληρΩΜΗ προμηθευτή Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & Α.Φ.Μ. : 099845279 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ από τον Κ.Α.Ε. 10-6278 57.404,0007/10/2011
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣAνάληψη πίστωσης ύψους πενηντατέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδονταένα ευρώ και σαρανταεπτά λεπτά 54.781,47 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για : ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΑΚ στον προμηθευτή με επωνυμία EΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ54.781,4708/08/2011
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Εγκριση ανάληψης πίστωσης ύψους πενηντατρείς χιλιάδες οχτακόσια τριανταπέντε ευρώ & δέκα λεπτά 53.835,10 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης Κ.Α.Ε. 10-6278 ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ με επωνυμία προμηθευτή ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΑΦΜ:09984527953.835,1001/06/2012
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕγκριση ανάληψη πίστωσης 53.484,01 € για την πληρωμή φυσικό αέριο από τον Κ.Α.Ε. 10-6278 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΑΦΜ:09984527953.484,0107/02/2012
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.50.00022/10/2013
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ 2013).50.000,0001/11/2013
ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ49.505,7326/08/2011
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑνάληψη πίστωσης ύψους σαρανταεννέα χιλιάδες οκτώ ευρώ και σαρανταένα ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ49.008,4108/08/2011
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Ε.Α.Κ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/12/2008 ΕΩΣ 31/07/2010 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.39.300,0013/01/2014
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ38.902,3008/06/2012
0ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 941/65273-30/4/201235.000,0010/05/2012
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &Εγκριση ανάληψη πίστωσης 33.251,68 απο 10-6278 για : ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ με επωνυμία προμηθευτή ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΑΦΜ:09984527933.251,6822/05/2012
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ33.141,6021/06/2012
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (6ΜΗΝΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ).32.084,9919/02/2014
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ30.000,0004/07/2013
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ ΑΝΘΗΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ29.996,6618/09/2012
ΑΝΘΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ29.996,6618/09/2012
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΛΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ29.088,2714/01/2013
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ28.000,0027/09/2013
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Π. ΣΥΜΕΩΝΧΗΜΙΚΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ27.127,6517/07/2012
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ26.641,0015/06/2012
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑνάληψη πίστωσης ύψους εικοσιέξι χιλιάδες εξακόσια σαρανταένα ευρώ 26.641,00 € για την πληρωμή ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ26.641,0014/06/2012
0ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. \'\'ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΔΙΧΩΣ ΣΥΝΟΡΑ\'\' ΤΗΣ Π.ΔΕΛΤΑ\'\'26.627,0026/03/2013
0ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. \'\'ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΔΙΧΩΣ ΟΝΟΜΑ\'\' ΤΗΣ Π.ΔΕΛΤΑ\'\' 26.627,0026/03/2013
ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΧΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΜΗΧΑΡΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ26.419,4014/01/2013
ΑΝΘΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ κα ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ25.215,8114/01/2013
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ25.000,0025/04/2013
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ (29/2012) ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (14/2013)25.000,0005/11/2013
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ (29/2012) ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (14/2013).25.000,0010/12/2013
ΔΕΗΔΕΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.25.000,0010/01/2014
Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου... (Δ/νση Πολιτισμού).25.000,0014/01/2014
Δ.Ο.Μ.Υ. Α.Ε.ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ24.600,0029/03/2012
Δ.Ο.Μ.Υ. Α.Ε.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ24.600,0005/03/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ (HARDWARE) ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 201324.600,0020/06/2013
Δ.Ο.Μ.Υ Α.ΕΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ ΓΙΑ ΤΟ 2014.24.600,0001/04/2014
FIVESTAR Α.ΕΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ (HARDWARE) ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2014.24.600,0003/04/2014
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΑνάληψη πίστωσης ύψους εικοσιτέσσερις χιλιάδες ευρώ 24.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού και από τον Κ.Α.Ε. 10-6051.02 οικ. έτος 2011 για : Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Μουσικών24.000,0029/07/2011
Δ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε , ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Π. ΣΥΜΕΩΝΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2013-2014).23.989,9214/01/2014
ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ Κ ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ23.919,0714/01/2013
0Εργοδ. εισφ. προσ. υπέρ ΤΕΑΔΥ με σύμβαση Δ.Δ.23.882,8711/01/2013
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.Aνάληψη πίστωσης ύψους εικοσιτρείς χιλιάδες οκτακόσια τριανταδύο ευρώ και ογδονταπέντε λεπτά 23.832,85 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού και από τον Κ.Α.Ε. 8115 οικ. έτος 2011 για : ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑ23.832,8508/08/2011
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (6ΜΗΝΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ.22.907,6719/02/2014
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.Aνάληψη πίστωσης εικοσιδύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ και έντεκα λεπτά 22.300,11 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού και από τον Κ.Α.Ε. 8115 οικ. έτος 2011 για :ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ22.300,1108/08/2011
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δέσμευση πίστωσης για: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ύψους εικοσιδύο χιλιάδες εκατόν εβδομηνταπέντε ευρώ και σαραντατέσσερα λεπτά 22.175,44 € Κ.Α.Ε. 10-6278 οικ. έτος 2011 επωνυμία προμηθευτή ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΑΦΜ:09984527922.175,4408/08/2011
Σύνολο: 1-100 / 2576Σελίδα: 1 / 26
​​​​​