Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟ)439.725,0017/10/2013
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ259.788,6201/11/2013
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟ)ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ,ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ227.152,7808/10/2012
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟ) ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Τ.Λ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Π.∆.Μ. ΣΤΗΝ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ.211.068,0017/10/2013
AVL LIST GMBH AVLΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ200.000,0018/12/2013
FOURTH DIMENSION TECHNOLOGIES S.A.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ171.445,5006/09/2013
ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ167.144,0016/12/2013
ΝΕΟΤΕΚ Ο.Ε. - Π. ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ166.855,1818/12/2013
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟ)ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΕΡΓΟ 2005 ΣΜ046000 39 ((1η ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑ 21Β/2013)151.067,6018/12/2013
HELLAMCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΑΖΑΣ (ICP-MS)144.653,3009/09/2013
ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΕ ΤΟΥ ΠΔ 407/80ΜΙΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 407/80 ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Μ.Μ. , Μ.Π.Τ. , Π.Τ.Δ.Ε. , Β.Σ. & Ε.Ε.Τ. απο ΟΚΤΩΒΡΙΟ εως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ και ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (χειμ.& εαρ εξαμ) 2011136.946,7715/12/2011
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΜ134.056,8620/11/2013
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟ)ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ Π∆Μ ΣΤΗΝ ΖΕΠ ∆. ΚΟΖΑΝΗΣ. 130.103,1026/11/2012
ΜΙΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 407/80 ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Μ.Μ. , Μ.Π.Τ. , Π.Τ.Δ.Ε. , Π.Τ.Ν., Β.Σ. & Ε.Ε.ΤΜΙΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 407/80 ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Μ.Μ. , Μ.Π.Τ. , Π.Τ.Δ.Ε. , Π.Τ.Ν., Β.Σ. & Ε.Ε.Τ. ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011.105.891,4316/03/2011
ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ104.034,8502/09/2013
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΕ ΤΟΥ ΠΔ 407/80ΜΙΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 407/80 ΤΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Μ.Μ. , Μ.Π.Τ. , Π.Τ.Δ.Ε. , Π.Τ.Ν., Β.Σ. & Ε.Ε.Τ. ΓΙΑ ΜΑΡΤΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2011 & ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ (χειμ. εξαμ & εαρ. εξαμ) 2010-2011101.195,9120/05/2011
COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBEΗ/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ100.206,5126/11/2013
COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBEΗ/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ99.180,3026/11/2013
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ98.320,0016/12/2013
ΜΙΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 407/80ΜΙΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 407/80 ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Μ.Μ. , Μ.Π.Τ. , Π.Τ.Δ.Ε. , Π.Τ.Ν., Β.Σ. & Ε.Ε.Τ. ΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ και ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (χειμ. εξαμ) 2010.87.112,8617/01/2011
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ85.267,7226/11/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 201083.656,2617/01/2011
ΜΑΓΓΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΠρομήθεια Εξοπλισμού77.329,5007/11/2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ72.941,1503/12/2013
COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBEΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ68.639,6524/10/2013
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟ)ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΟ 2005 ΣΜ046000 41(1η ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑ 21Β/2013)62.975,0117/12/2013
SPACE HELLAS AEΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ VIDA2459.231,6502/10/2013
ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ59.048,2609/03/2011
ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 55.745,4014/02/2013
SPACE HELLAS AEΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ55.268,1302/10/2013
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201353.901,0019/02/2014
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟ)Ν.ΤΙΜ. Νο 47/17-12-2012 (ΑΝΚΟ). 1η ΠΛΗΡΩΜΗ Πρ. Συµβαση ΕΝΤΑΛΜΑ 951/2008 ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. και ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΖΕΠ50.540,0020/06/2013
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 201149.812,6605/04/2011
COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBEΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ49.037,1024/10/2013
ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΕ ΤΟΥ Π∆ 407/80ΜΙΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 407/80 ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Μ.Μ. , Μ.Π.Τ. , Π.Τ.∆.Ε. , Β.Σ. & Ε.Ε.Τ. ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2012.48.489,2822/02/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.ΕΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 201148.205,8008/06/2011
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.ΕΣΙΤΙΣΗ 790 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 48.205,8005/07/2011
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄΄Για ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201047.652,3017/01/2011
COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBEΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ47.193,6024/10/2013
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.ΕΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 201144.992,0803/03/2011
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΕ ΤΟΥ ΠΔ 407/80ΜΙΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 407/80 ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Μ.Μ. , Μ.Π.Τ. , Π.Τ.Δ.Ε. , Π.Τ.Ν., Β.Σ. & Ε.Ε.Τ. ΓΙΑ ΜΑΪΟ 2011.44.488,8217/06/2011
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄΄ΣΙΤΙΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201343.120,8017/02/2014
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 201140.171,5007/02/2011
ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 39.263,2020/12/2013
Χ. ΖΑΧΟΣ- Ε.ΚΑΝΟΥΤΑΣ - Θ. ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ Ο.ΕΗ/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ37.107,8922/03/2013
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟ) ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΖΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 36.471,0005/12/2013
METRICA-ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜ. ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΕΕΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ35.886,8031/07/2013
ALFA WOOD ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΑΕΒΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ34.867,5213/12/2013
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜ-ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Σ.Φ. ΠΡΟΓΡ.ΣΥΜΒΑΣΗ ¨Α΄ΦΑΣΗ ΧΩΡΟΤ.& ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓ34.732,2819/06/2012
ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ34.527,7302/02/2012
ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ34.317,1622/11/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.ΕΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 201134.317,0007/11/2011
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2011.34.317,0006/04/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2012.34.317,0005/06/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ34.317,0002/11/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 34.317,0003/04/2013
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2011.ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 01-09-2011 ΕΩΣ 30-06-201433.210,0012/10/2011
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 33.210,0002/12/2011
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 201233.210,0003/07/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 201233.210,0003/07/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ33.210,0004/10/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ33.210,0010/07/2013
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.ΕΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 201233.178,4004/12/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ2011. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 01-09-2011 ΕΩΣ 30-06-2014. ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΤΟ ΧΕ 2Β/2012 32.103,0012/03/2012
ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ31.977,1207/02/2012
ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ31.629,2827/03/2013
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 31.527,0023/12/2013
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ30.996,0014/03/2013
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 01-09-2010 ΕΩΣ 30-06-201430.885,3002/11/2011
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄΄ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 01-09-2010 ΕΩΣ 30-06-201430.885,3018/04/2012
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 201230.885,3005/06/2012
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄ ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 30.885,3002/11/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.ΕΣΙΤΙΣΗ, 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 30.510,0011/11/2013
ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΤ∆Ε (26737,83) & ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ (3612,96)30.350,7907/03/2012
ΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟ)ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Σ.Φ. ΠΡΟΓΡ.ΣΥΜΒΑΣΗ ¨Α΄ΦΑΣΗ ΧΩΡΟΤ.& ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓ.30.000,0002/05/2012
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟ)ΕΝ.ΤΙΜ. Νο 50/17-12-20112 (ΑΝΚΟ). 1η ΠΛΗΡΩΜΗ Πρ. Συµβαση ΕΝΤΑΛΜΑ 666/2011 ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ και ΦΩΤΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΖΕΠ30.000,0020/06/2013
Α.ΣΙΜΙΤΖΗ - Κ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ο.ΕΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ29.926,1511/09/2013
ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ29.920,6624/04/2013
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄΄ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 201129.889,0012/10/2011
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄΄ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201129.889,0002/12/2011
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄΄ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 201229.889,0003/07/2012
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄΄ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201229.889,0016/10/2012
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄΄ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201229.889,0004/12/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 29.889,0013/05/2013
NETSCOPE SOLUTIONS Α.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΜ29.496,0030/08/2013
ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ29.240,5421/12/2011
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 01-09-2010 ΕΩΣ 30-06-2014 ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΤΟ ΧΕ 1Β/201228.892,7005/03/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΣΙΤΙΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ201428.476,0004/03/2014
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄΄ ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201128.374,3005/04/2011
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011.ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 01-09-2011 ΕΩΣ 30-06-2014.27.675,0002/02/2012
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε ΣΙΤΙΣΗ 500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 27.675,0019/02/2013
ΤΕΛΜΑΚΟ Α.ΕΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ27.529,6006/08/2013
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄΄ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 201127.459,0008/06/2011
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄΄ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 01-09-2010 ΕΩΣ 30-06-201427.459,0006/07/2011
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄ΣΙΤΙΣΗ 400 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ27.453,6002/04/2013
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄΄ ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ26.568,0010/07/2013
ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ25.713,9912/12/2011
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.ΕΣΙΤΙΣΗ 790 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2011 (16 ΗΜΕΡΕΣ)25.709,7609/05/2011
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄ ΣΙΤΙΣΗ 450 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201125.628,4003/03/2011
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΑΝΚΟ)ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Π∆Μ ΣΤΗΝ ΖΕΠ ∆. ΚΟΖΑΝΗΣ25.547,2226/11/2012
Σύνολο: 1-100 / 13511Σελίδα: 1 / 136
​​​​​